Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Občianske združenie "SIBINIUM"

Občianske združenie Sibinium (ďalej len OZ) vzniklo v roku 2018. Je dobrovoľné, nepolitické a neziskové záujmové združenie fyzických a právnických osôb. Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a zároveň nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.  Právne pomery OZ sa riadia zákonom č. 83/1999 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

Cieľom a poslaním združenia je vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na rozvoj a skvalitnenie sociálnych služeb v Domove sociálnych služeb v Sabinove (ďalej len DSS).

Hlavným poslaním OZ je vytvoriť individuálne možnosti na rozvoj osobnosti prijímateľov sociálnej služby (ďalej len PSS), poskytnúť podporu a príležitosť na sebarealizáciu, a tým vytvoriť podmienky na ich plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti.  

Za týmto účelom sa OZ Sibinium zameriava najmä na tieto ciele: 

a) modernizácia materiálno-technického zabezpčenia DSS v Sabinove,

b) zabezpečenie a organizovanie odborných, vzdelávacích, kultúrnych, športových aktivít, iných spoločenských podujatí a organizovanie telaxačno-rehabilitačných pobytov,

c) propagádia DSS v Sabinove na verejnosti, pôsobenie na zlepšenie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľuďom s postihnutím,  

d) kooperácia a participácia s inými zariadeniami, organizáciami a inštitúciami, 

e) interná podpora PSS v DSS v Sabinove, 

f) externá podpora DSS v Sabinove.

Občianske združenie vyvíja všetky aktivtiy v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia. 

 

Potrebné údaje:                   Občianske združenie Sibinium

                                               Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov 

                                               IČO: 

                                               DIČ: 

                                               Číslo účtu: 

                                               Právna forma: občianske združenie  

Za Vašu podporu vopred ďakujeme a sľubujeme, že Vaše venované prostriedky využijeme čo najefektívnejšie na rozvoj nášho zariadenia. Veríme, že  pomôžete dobrej veci a spoločne sa budeme  tešiť, že aj takýmto spôsobom urobíme  dobrý skutok.