Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Protispoločenská činnosť

Oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

 

Dňa 1.4.2019 nadobudla účinnosť Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorej:

  • za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy podľa uvedeného zákona zodpovedná osoba (t.j. hlavný kontrolór PSK), ktorá je povinná prijať a preveriť každé oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní. V odôvodnených prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalších 30 dní v súlade s čl. 3 ods. 5 danej smernice.

 

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou:

  • Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, pričom obálka s oznámením musí byť označená:  „Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“. Písomné oznámenie doručené do podateľne Úradu PSK a označené ako je uvedené v predchádzajúcej vete, musí byť bezodkladne doručená zodpovednej osobe.
  • Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  • Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc @vucpo.sk – táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.