Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Historické korene DSS v Sabinove

Historický pohľad

História ústavu/zariadenia sa spája s Petrovanským kaštieľom,  v ktorom bol umiestnený Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov.                                                                                                        Petrovanský kaštieľ dal vybudovať gróf Žigmund Klobušiczký                  v r. 1757 s rokom dokončenia 1767.

1923 –1935

Zdravotně sociální ústav - detský chorobinec MUDr. V. Pospíšila

V roku 1923 kaštieľ odkúpil MUDr. Vladimír Pospíšil, ktorý tu po menšej stavebnej úprave v roku 1924 zriadil ústav pre duševne a telesne chybné deti do 15. roku veku. Ústav fungoval ako súkromná inštitúcia. Najväčší prírastok obyvateľov zaznamenal ústav v roku 1932, kedy bolo do ústavu premiestnených 90 dospelých oligofrenikov z Blumovho ústavu v Plešivci. V ústave boli zriadené tri oddelenia: oddelenie mužské, oddelenie ženské a oddelenie detské. V roku 1935 bol stav zverencov 145.

1938 – 1945

Zdravotne sociálny ústav - detský chorobinec v správe sestier dominikánok a Súkromná pomocná škola pri ústave

Vládnym dekrétom bol v roku 1938 MUDr. Pospíšil služobne preložený do Prahy na ministerstvo zdravotníctva. Správu ústavu zveril sestrám dominikánskej rehole z Košíc a Olomouca. Ústav zmenil názov na Zdravotne sociálny ústav - detský chorobinec v správe sestier dominikánok.“ V roku 1939 bola pri ústave zriadená súkromná pomocná škola, do ktorej boli zaradené vzdelávateľné debilné deti prijaté z detských domovov. V priebehu ďalších rokov sa ústav len pomaly a postupne zdokonaľoval. Počet obyvateľov sa pohyboval od 130 do 150. Počet žiakov v pomocnej škole bol 30 až 40.

1947 – 1949

Domov sociálnej služby a Osobitná škola pri DSS

V zmysle výnosu povereníctva sociálnej starostlivosti v Bratislave bol v roku 1947 zmenený názov ústavu na „Domov sociálnej služby“. V roku 1949 tunajšia pomocná škola bola premenovaná na Osobitnú školu. Tá bola z dôvodu presunu väčšej časti žiakov do iných zariadení v roku 1951 zrušená. Stav ubytovaných ku koncu roku 1949 vzrástol na 171 ubytovaných, o ktorých sa staralo 26 zamestnancov.

1951

Krajský domov sociálnej služby v Petrovanoch

Od roku 1951 bol ústav prevzatý do správy KNV sociálneho referátu v Prešove a premenoval sa na „Krajský domov sociálnej služby v Petrovanoch.“ Z dôvodu premiestnenia vzdelávateľných žiakov osobitnej školy do osobitných domov mládeže v Trenčíne, Humennom a v Báhoni bola po ukončení školského roku 1951 osobitná škola zrušená.

1952 – 1953

Ošetrovací ústav v Petrovanoch

Do ústavu prichádzali občania s ťažkými formami oligofrénie, teda nevzdelávateľní. Prípisom Poverníctva zdravotníctva v Bratislave sa v roku 1952 zmenil názov ústavu na „Ošetrovací ústav v Petrovanoch“ s prediferencovaním na ústav pre duševne chybných dospelých. Z toho dôvodu bolo v ústave zrušené detské oddelenie a v r. 1953 sa previedol presun 30 detí do ústavu v Hrani. Zachované ostali len dve oddelenia: mužské a ženské.

18.6.1955 - Zomrel zakladateľ ústavu MUDr. Vladimír Pospíšil

1958 – 1989

Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých

V roku 1958 ústav prešiel do starostlivosti odboru sociálneho zabezpečenia ONV v Prešove a dostal názov „Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých“. V roku 1963 v ústave došlo k výmene polovice chovancov – starší muži a ženy boli presunutí do iných ústavov a na ich miesta boli presunutí chovanci do 25 rokov. V roku 1976 zriadením Okresného ústavu sociálnych služieb nastala v ústave zmena z hľadiska organizácie riadenia ústavu – ústavy boli zbavené hospodárskej a personálnej agendy, pričom sociálno-správna agenda bola odsunutá na OÚSS. V období roku 1989 sa prehodnocovalo zameranie ústavu a jeho podmienky pre poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti.

1991 – 1994

Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov v Petrovanoch

Zásadné zmeny vo vývoji spoločnosti po novembri 1989 viedli v oblasti poskytovania sociálnych služieb k zrušeniu OÚSS. Zriaďovateľmi ústavných inštitúcií sa stali okresné úrady. Okresný úrad v Prešove dňa 2.1.1991 zriadil „Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov v Petrovanoch“ ako samostatnú rozpočtovú organizáciu. V roku 1992 Okresný súd v Prešove na základe návrhu vnučky MUDr. Pospíšila M. Křemenákovej rozhodol v zmysle tzv. reštitučných zákonov o ich vydaní pôvodnému vlastníkovi. M. Křemenáková ich nakoniec darovala Kongregácii rehoľných sestier dominikánok so sídlom v Dunajskej Lužnej a medzi kongregáciou a ústavom bola podpísaná zmluva o ich prenajímaní. V roku 1994 bolo v ústave ubytovaných 138, o ktorých sa staralo 61 zamestnancov. Zlá situácia s priestormi a nedostatok investičných prostriedkov na ich výstavbu nútili vedenie ústavu hľadať náhradné riešenia v záujme ďalšieho skvalitňovania poskytovaných služieb.

1994 – 1999

Ústav sociálnej starostlivosti MUDr. v. Pospíšila v Petrovanoch

V roku 1994 ústav bol opätovne premenovaný na Ústav sociálnej starostlivosti MUDr. V. Pospíšila v Petrovanoch.“ V zariadení bolo v tomto období 122 ubytovaných, o ktorých sa staralo 62 zamestnancov.

1999 - 2009

Domov sociálnych služieb MUDr. V. Pospíšila v Petrovanoch

V roku 1999 bol ústav premenovaný na Domov sociálnych služieb MUDr. v. Pospíšila v Petrovanoch. V roku 2009 ukončil svoju činnosť a presťahoval sa do Sabinova.

2007

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Úrad PSK rozhodol, že pre potreby prijímateľov DSS MUDr. V. Pospíšila v Petrovanoch využije areál bývalej školy v Orkucanoch, ktorý bol vo vlastníctve regionálnej samosprávy.

Rekonštrukčné práce prebiehali od konca augusta 2007 na budovách bývalej Strednej poľnohospodárskej školy a Obchodnej akadémie, ktoré v roku 2004 sfúzovali do ZdHistorický pohľad IIruženej strednej školy. Areál bývalej školy mal za sebou bohatú históriu, ktorá sa datuje až do roku 1897, kedy v Sabinove vznikla prvá ovocná škôlka, ktorá dala podnet na založenie poľnohospodárskej školy a jej následnú výstavbu v roku 1907. Rekonštrukcia a dostavba DSS v Sabinove bola zrealizovaná za dva roky a predstavovala najväčšiu investíciu PSK v sociálnej sfére.

12. 11. 2009

Začiatok prevádzky Domova sociálnych služieb v Sabinove. PSK vydalo rozhodnutie, na základe ktorého sa DSS MUDr. V. Pospíšila v Petrovanoch dňom 30. decembrom 2009 premenovalo na DSS v Sabinove. Zároveň bola DSS v Sabinove vydaná zriaďovacia listina.