Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Sociálna starostlivosť

Medzi najdôležitejšie vízie v našom zariadení patrí aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb, aby sa každý z nich s našou odbornou i ľudskou pomocou a podporou aktívne dopracoval k vrcholu svojich možností. Táto vízia je zámerná a cielená, a vedie k udržaniu alebo k zvyšovaniu doteraz získaných schopností, zručností, prípadne napomáha k zlepšovaniu celkového fyzického aj psychického zdravia prijímateľov. Za týmto účelom v zariadení poskytujeme množstvo podporných terapií, záujmových činností a voľnočasových aktivít, ktoré eliminujú nežiadúce patologické javy v správaní. Prijímateľ, ktorý je zamestnaný vhodnou aktivitou je menej agresívny, konfliktný a nepodlieha depresívnym stavom.  

Našim cieľom je umožniť prijímateľom sociálnych služieb žiť plnohodnotný sociálne aktívny život, kde rešpektujeme a napĺňame individuálne požiadavky prijímateľa. Prostredníctvom rôznych škál terapií, ktoré sú zamerané najmä na liečbu a minimalizovanie ťažkostí v oblasti porúch psychiatrických a emočných, telesných resp. adaptačných a motoricko-pohybových efektívne vypĺňame voľný čas prijímateľov. 

Prijímatelia nášho domova majú možnosť si vybrať z ponuky voľnočasových aktivít, o ktoré majú záujem a ktorých sa chcú zúčastniť. Voľnočasové aktivity sa konajú pravidelne pod vedením odborného pracovníka.

ž

Ciele voľnočasových aktivít: 

  • ovplyvňujú zdravotný stav prijímateľa, 
  • zvyšujú kvalitu jeho života, 
  • aktivizujú ho, 
  • zlepšujú jeho adaptáciu, 
  • zmierňujú stres, 
  • zvyšujú sebavedomie, 
  • zlepšujú a udržiavajú zručnosti a schopnosti prijímateľa v oblasti fyzickej, psychickej aj sociánej 

Ponúkame voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby: 

BIBLIOTERAPIA- liečba čítaním

- je to druh terapie, kde účelovo využívame čítanie kníh ako liečbu pri duševných (psychických) stavov, realizujeme ju individuálne alebo skupinovo v našich terapeutických miestnostiach. Prijímatelia majú možnosť konfrontovať vlastné názory s názormi ostatných v škupine a spoločne hľadať rozličné spôsoby riešenia konfliktov. 

MUZIKOTERAPIA- liečba hudbou 

- muzikoterapia je použitie  hudby, ktorú využívame na dosiahnutie terapeutických cieľov- udržiavanie a zlepšovanie mentálnej a fyzickej pohody prijímateľov. Zlepšuje kognitívnu funkčnosť (vnímanie, pamäť, pozornosť a telesnú funkčnosť), podporuje pohyb a reg organizmu a taktiež vyvoláva pozitívne-emotívne zážitky u prijímateľov. 

HAGIOTERAPIA- liečba vierou

- je psychoterapeutická metoda. Jej cieľem je očistenie života od dysfunkčných vzorcov chovania. Jedným z jej nástrojov je projektivna práca s posvátnými, v tomto prípade biblickými textmi.

ARTETERAPIA- liečba výtvarným umením 

- výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňujé sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenia a nadhľad. Výsledné dielo u prijímateľa nehodnotíme len z estetického hľadiska, dôležitý je skôr priebeh tvorby, obsah a vypovedaná hodnota. Našim cieľom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt u prijímateľov. 

ERGOTERAPIA- liečba prácou

- jej cieľom je dosiahnutie maximálnej možnej sebestačnosti v bežných denných činnostiach                      a aktivitách voľného času. Pomáha riešiť praktické otázky súvisiace so znížením či stratou sebestačnosti v činnostiach, ktoré sú pre život nepostrádateľné, čím podporuje aktívne začlenenie klienta do spoločnosti a prispieva k zvýšeniu jeho kvality života.. 

KULINOTERAPIA- liečba varením

- aj varenie ako také pomáha psychickému zdraviu. Klienti sa pri tomto druhu terapie odreagujú, pospomínajú na staré časy v kuchyni, prípadne medzi sebou sa naučia niečo nové v postupoch pri tvorbe kulinárskych diel. Všetky jedlá sú výborné či už po vzhľadovej stránke a samozrejme aj chuťovo exkluzívne.

REMINISCENČNÁ TERAPIA- liečba spomienkami 

- spočíva v reprodukovaní (rozprávaní, spomínaní) rôznych zážitkov, príhod, udalostí, ktoré prijímatelia počas svojho života zažili. Pri tejto terapii využívame spomienkny ako sú staré fotografie, predmety z ich minulosti. Patria tu udalosti, na ktoré radi spomínajú. 

CANISTERAPIA- liečba prostredníctvom zvierat

- vo všeobecnosti ju radíme do oblasti podporných a terapeutických prístupov s asistenciou zvierat, ktorú v širšom vymedzení označujeme pojmom zooterapia - zvieratami asistované aktivity alebo terapia. V našom zariadení nám spoločnosť robí náš psík Tina, ktorá je veľmi milá s iskričkou nezbednosti v očiach. Pre našich prijímateľov je veľkým obohatením a radosťou. 

Život v DSS