Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Úhrada za služby

Úhrada za služby 

Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN"),

platné od 1. júla 2019 ustanovuje: 

1) Určenie sumy úhrady za sociálnu službu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja ("ďalej len zariadenia sociálnych služieb"),

2) Spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu. 

Zariadenie sociálnych služieb, ako poskytovateľ sociálnej služby vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách, pre druh sociálnej služby, ktorú poskytuje. Zariadenie sociálnych služieb môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky aj na vykonávanie iných činností, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby. Spôsob zabezpečenia a vykonávania iných činností upravuje vo svojom vnútornom predpise. 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odborné činnosti

1) Úhrada za jednotlivé odborné činností v súlade s ustanovením §16 ods. 1 sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške 0,00 €.

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslušné činnosti

1) Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch. 

Ubytovanie 

1) Výška úhrady za ubytovanie v zaridadení sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc 

     inej fyzickej osoby na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určí za užívanie: 

     Obytnej miestnosti s príslušenstvom

     a) jednoposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou nad 20 m2,

          ak príslušenstvo užíva sám                                                                                                 9,00 €

     b) dvojposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochoud nad 25m2,                      7,40 €

     c) viac ako dvojposteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou nad 30 m2           6,80 €

     d) viac ako dvojposteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 30 m2             6,60 €

 

2) Pre účely určenia výšky úhrady za ubytovanie sa do veľkosti podlahovej plochy započíta podlahová 

     plocha:

     a) obytnej miestnosti,

     b) príslušenstva obytnej miestnosti, kde patrí  najmä predsieň, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo 

          sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k  nej priamo priľahlé. 

 

Stravovanie

Na účely určenia stravnej jednotky na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, alebo denne a na účely určenia úhrady sa stravovanie podľa článku 4.2 Všeobecného záväzného nariadenia PSK č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a na základe schválenej stravnej jednotky PSK, odborom sociálnym v Prešove, sa určuje od 1.7.2019:

 

  1. pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte vrátane režijných nákladov na:

Raňajky:          0,50 + 0,10 = 0,60 eur

Desiata:          0,33 + 0,07 = 0,40 eur

Obed:              1,29 + 0,25 = 1,54 eur

Olovrant:        0,33 + 0,07 = 0,40 eur

Večera:           0,85 + 0,17 = 1,02 eur

_____________________________________________________________________________________________________

SPOLU:          3,30 + 0,66 = 3,96 eur - výška stravnej jednotky na deň na prijímateľa

 

  1. pri diabetickej diéte, bezlepkovej diéte, výživnej diéte alebo špeciálnej diéte vrátane režijných nákladov na:

Raňajky:          0,58 + 0,12 = 0,70 eur

Desiata:          0,37 + 0,07 = 0,44 eur

Obed:              1,61 + 0,33 = 1,94 eur

Olovrant:         0,37 + 0,07 = 0,44 eur

Večera:            0,87 + 0,17 = 1,04 eur

Druhá večera: 0,33 + 0,07 = 0,40 eur

_____________________________________________________________________________________________________

SPOLU:            4,13 + 0,83 = 4,96 eur - výška stravnej jednotky na deň na prijímateľa

 

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

1) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €.

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

1) Úhrada za jednotlivédalšie činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 € s výnimkou prepravy. 

2) Úhradu za prepravu je určená v zmysle vnútorného predpisu zariadenia sociálnych služieb spracovaného v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, súčasťou ktorého je cenník, spôsob určenia úhrady za prepravu a platenia. Celková úhrada za prepravu je najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 

Spôsob určenia celkovej úhrady a spôsobu platenia za poskytované sociálne služby 

1) Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb dohodnutá v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní sociálnych služieb:

a) celoročnou pobytovou formou ako 30-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie 

     činnosti, 

b)týždennou pobytovou formou ako 22-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

2) Celková úhrada za služby v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci sa určuje ako súčet úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 

3) Celková úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.

4) Úhradu za službu v zariadení sociálnych služieb platí prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa prijímateľovi služba poskytuje.