Navigácia

Obsah

Pobytové formy sociálnej služby

Domov sociálnych služieb v Sabinove poskytuje pobytovú formu sociálnej služby. Táto tzv. pobytová  sociálna  služba je poskytovaná v dvoch formách

 • celoročná sociálna služba
 • týždenná  sociálna služba

Domov sociálnych služieb v Sabinove vykonáva v zmysle zákona o sociálnych službách:

Odborné činnosti

 • základné sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • sociálnu rehabilitáciu
 • pracovnú terapiu
 • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

Obslužné činnosti

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti 

Utváranie podmienok
 • na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
 • poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
 • úschovu cenných vecí
 • záujmovú činnosť
Poskytovanie
 • osobného vybavenia
 • nevyhnutného ošatenia a obuvi
 • zabezpečenie záujmovej činnosti