Navigácia

Obsah

Podnety podľa zákona č. 307/2014

Informácia k Smernici k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

  1. Zodpovednou osobou na podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov je hlavný kontrolór Úradu PSK Ing. Jozef Hudák.
  2. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  3. Písomný podnet sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnety – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.
  4. Písomný podnet doručený do podateľne Úradu PSK a označený ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručený hlavnému kontrolórovi.
  5. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom hlavného kontrolóra.
  6. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.
  7. Podnety, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie hlavnému kontrolórovi. Nedodržanie povinnosti uvedenej v článku 4 ods. 16. („Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.“) je závažným porušením pracovnej disciplíny.

V Sabinove 29.05.2015