Navigácia

Obsah

Úhrada za služby 

Všeobecné záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN"),

platné od 1. júla 2019 ustanovuje: 

1) Určenie sumy úhrady za sociálnu službu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja ("ďalej len zariadenia sociálnych služieb"),

2) Spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu. 

Zariadenie sociálnych služieb, ako poskytovateľ sociálnej služby vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách, pre druh sociálnej služby, ktorú poskytuje. Zariadenie sociálnych služieb môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky aj na vykonávanie iných činností, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby. Spôsob zabezpečenia a vykonávania iných činností upravuje vo svojom vnútornom predpise. 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odborné činnosti

1) Úhrada za jednotlivé odborné činností v súlade s ustanovením §16 ods. 1 sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške 0,00 €.

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslušné činnosti

1) Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch. 

Ubytovanie 

1) Výška úhrady za ubytovanie v zaridadení sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc 

     inej fyzickej osoby na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určí za užívanie: 

     Obytnej miestnosti s príslušenstvom

     a) jednoposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochou nad 20 m2,

          ak príslušenstvo užíva sám                                                                                                 9,00 €

     b) dvojposteľovej obytnej miestnosti, s podlahovou plochoud nad 25m2,                      7,40 €

     c) viac ako dvojposteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou nad 30 m2           6,80 €

     d) viac ako dvojposteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 30 m2             6,60 €

 

2) Pre účely určenia výšky úhrady za ubytovanie sa do veľkosti podlahovej plochy započíta podlahová 

     plocha:

     a) obytnej miestnosti,

     b) príslušenstva obytnej miestnosti, kde patrí  najmä predsieň, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo 

          sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k  nej priamo priľahlé. 

 

Stravovanie

Na účely určenia stravnej jednotky na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, alebo denne a na účely určenia úhrady sa stravovanie podľa článku 4.2 Všeobecného záväzného nariadenia PSK č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a na základe schválenej stravnej jednotky PSK, odborom sociálnym v Prešove, sa určuje od 1.7.2019:

 

  1. pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte vrátane režijných nákladov na:

Raňajky:          0,50 + 0,10 = 0,60 eur

Desiata:          0,33 + 0,07 = 0,40 eur

Obed:              1,29 + 0,25 = 1,54 eur

Olovrant:        0,33 + 0,07 = 0,40 eur

Večera:           0,85 + 0,17 = 1,02 eur

_____________________________________________________________________________________________________

SPOLU:          3,30 + 0,66 = 3,96 eur - výška stravnej jednotky na deň na prijímateľa

 

  1. pri diabetickej diéte, bezlepkovej diéte, výživnej diéte alebo špeciálnej diéte vrátane režijných nákladov na:

Raňajky:          0,58 + 0,12 = 0,70 eur

Desiata:          0,37 + 0,07 = 0,44 eur

Obed:              1,61 + 0,33 = 1,94 eur

Olovrant:         0,37 + 0,07 = 0,44 eur

Večera:            0,87 + 0,17 = 1,04 eur

Druhá večera: 0,33 + 0,07 = 0,40 eur

_____________________________________________________________________________________________________

SPOLU:            4,13 + 0,83 = 4,96 eur - výška stravnej jednotky na deň na prijímateľa

 

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

1) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €.

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

1) Úhrada za jednotlivédalšie činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 € s výnimkou prepravy. 

2) Úhradu za prepravu je určená v zmysle vnútorného predpisu zariadenia sociálnych služieb spracovaného v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, súčasťou ktorého je cenník, spôsob určenia úhrady za prepravu a platenia. Celková úhrada za prepravu je najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 

Spôsob určenia celkovej úhrady a spôsobu platenia za poskytované sociálne služby 

1) Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb dohodnutá v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní sociálnych služieb:

a) celoročnou pobytovou formou ako 30-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie 

     činnosti, 

b)týždennou pobytovou formou ako 22-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

2) Celková úhrada za služby v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci sa určuje ako súčet úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 

3) Celková úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.

4) Úhradu za službu v zariadení sociálnych služieb platí prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa prijímateľovi služba poskytuje.